آقا جان، نکن! خانم محترم، نکن! ما همین جوری هم سرمان داخل این گوشی موبایل هست و دائم داریم با اشیاء و موانع موجود روی سطح زمین برخورد می کنیم و حسابی ادب می شویم (دیروز رفتم توی شکم یکی از همین داداچ هایی که از باشگاه بر می گشت...!!)؛ دیگر لازم نیست شما از آن بالا نشانه گیری کنید!

من نمی دانم آخر این چه رسم و عادتی است؟ مگر آپارتمانتان پله ندارد؟ (آسانسور پیشکش) مگر نمی خواهید از خانه خارج شوید؟ این دیگر چه کاری است که کیسه زباله را از همان بالا پرت می کنید وسط کوچه؟ حالا باز اگر مثل بچه آدم نشانه بگیرید و دقیق بیاندازید داخل سطل، یک حرفی. اما اینکه پنجره را باز می کنید و کیسه ی از هزار جا سوراخِ زباله را بین زمین و آسمان رها می کنید تا هرجا عشقش کشید و خودش خواست بیوفتد، دیگر عین نامردی و بی انصافی است.

باز اینکه خوب است. مورد داشتیم طرف خانه اش ته کوچه بوده، از همانجا آشغال را می انداخته پایین، به این امید که بیوفتد داخل سطل زباله سر کوچه! آخرش هم اگر تلفات جانی و مالی به همراه نداشته باشد، که دارد، مأموران زحمتکش شهرداری باید بیایند زباله ها را از کف کوچه تمیز کنند.

یکی از تلفات مالی اش همین که همسایه بی نوای ما، ماشین جدیدش را که بعد از چند سال با حقوق بازنشستگی خریده بود، با ذوق و سلیقه شست و خشک کرد و رفت داخل منزل تا اهل و عیال را صدا بزند و به قولی غافلگیرشان کند. اما وقتی برگشت... چشم تان روز بد نبیند؛ مرد بیچاره داشت سکته می کرد. آخر بطری شیشه ای را چرا همراه زباله های تر از طبقه پنجم پرت می کنید پایین؟ باز خدا را شکر قیمت شیشه جلو 206 زیاد گران نیست! در باب تلفات جانی هم تصور اینکه همین زباله مذکور، که زد شیشه ماشین را شکست، می توانست با عابرین برخورد بکند و... کافیست!