گفتم: عده ای از خبرنگاران می خواهند در انتخابات آتی شورای شهر شرکت کنند
گفت: شاید برای این است که خبرنگاران با اقشار مختلف مردم سر و کار دارند و حرف مردم را می فهمند
گفتم: یا شاید هم به خاطر این باشد که خبرنگاران در جلسات شورای شهر هم زیاد رفت و آمد می کنند و تقریباً به همه چم و خم کار واقف اند
گفت: می تواند به این علت هم باشد که خبرنگاران می خواهند مطمئن شوند اخباری که از جلسات غیر علنی گفته می شود راست است یا نه؟!
گفتم: به هر حال اوضاع جالبی می شود؛ خودشان خبر خودشان را منتشر می کنند
گفت: البته نه همه خبرها را. ممکن است جاهایی که به صلاحشان نیست را مخابره نکنند
گفتم: گردن خبرنگار از مو هم باریک تر است. اصلاً مسئولین هیچوقت دیواری کوتاه تر از دیوار خبرنگاران پیدا نمی کنند
گفت: دوران زیر بار ظلم رفتن تمام شده. خبرنگار هم می تواند برای خودش کسی بشود
گفتم: اما اینها انتخاب کرده اند که خبرنگار باشند، نه اینکه پست و مقام بگیرند
گفت: با این اوصاف اگر ایشان انتخاب شوند، به مشکل کمبود خبرنگار بر می خوریم!
گفتم: اگر خبری نباشد که مخابره شود، دیگر خبرنگار به چه کار می آید؟
گفت: این بندگان خدا از بس خبر شنیده اند، داغ کرده اند. می خواهند بروند شورای شهر، حداقل چهار سالی را استراحت کنند
گفتم: از قدیم گفته اند «بی خبری، خوش خبری». در شهر اگر خبرنگاری نباشد، خبری هم نیست!